Deklaracja dostępności 

Szkoła Podstawowa 5 im. Sybiraków w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Szkoła Podstawowa 5 im. Sybiraków w Olsztynie (bip-sp5.olsztyn.eu).

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-23 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Olszewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 526 03 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Sybiraków. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. 
 2. Ponadto do budynku szkoły są jeszcze dwa wejścia - jedno od strony Sali gimnastycznej prowadzące do Sali gimnastycznej i biblioteki oraz wejście od strony kuchni prowadzące do pomieszczeń stołówki (dostępne tylko dla pracowników).
 3. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Na początku i końcu korytarza znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
 4. W budynku ani też na zewnątrz nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 20 styczeń 2022 12:41 Marcin Leśniewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 styczeń 2022 12:42 Marcin Leśniewski